Схема за предоставяне от държавата на безвъзмездни средства на автобусните превозвачи, които притежават лиценз за превоз на пътници

СХЕМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ ОТ МТИТС

КОЙ може да кандидаства?

Допустими кандидати по процедурата са всички микро-, малки, средни и големи предприятия и предприятия по смисъла на чл.4, ал.9 от Закона за малките и средни предприятия, които:

  • са превозвачи, притежаващи лиценз за извършване на превоз на пътници по смисъла на Закона за автомобилните превози и развиват своята основна икономическа дейност (съгласно данните за 2020 г.) в един от следните сектори, съгласно Класификация на икономическите дейности (КИД – 2008 г.): 49.31 Пътнически градски и крайградски транспорт и 49.39 Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде;
  • са регистрирани преди 1 януари 2020 г. и са извършвали стопанска дейност през 2019 г., 2020 г. и 2021 г., включително към датата на подаване на заявлението за кандидатстване;
  • са регистрирали спад поне 20% в приходите за всеки един от избрани от превозвача три месеца от календарните месеци в периода от 1 януари 2021 г. до края на месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, спрямо приходите за същите месеци от 2019 г.;
  • са регистрирали спад в приходите през 2020 г. спрямо 2019 г.;
  • имат приходи от дейността по извършване на автобусен превоз на пътници (нетни приходи от продажби), за съответното предприятие, съгласно Отчета за приходите и разходите за 2019 г., не по-малко от 30 000 лв.

За КАКВО може да се кандидаства?

Безвъзмездните средства се предоставят за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 – покриване на текущи нужди и извършване на разходи за суровини, материали, горива, труд и други, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната транспортна услуга.

КОЛКО е помощта?

Минималният и максималният размер на заявените безвъзмездни средства  за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 по всяко индивидуално заявление за кандидатстване, са както следва:

 

Категория предприятия

Минимален размер на заявените безвъзмездни средства за индивидуално заявление

Максимален размер на заявените безвъзмездни средства за индивидуално заявление

Големи предприятия и предприятия по смисъла на чл.4, ал.9 от Закона за малките и средните предприятия (които не са в затруднено положение)

2 400 лева

3 500 000 лева

Средни предприятия (които не са в затруднено положение)

2 400 лева

400 000 лева

Микро- и малки предприятия

2 400 лева

200 000 лева

Големи и средни предприятия и предприятия по смисъла на чл.4, ал.9 от Закона за малките и средните предприятия в затруднено положение към 31.12.2019 г.

2 400 лева

391 000 лева

Безвъзмездните средства, предоставяни по процедурата, могат да бъдат в максимален размер на 8% от нетните приходи от дейността по извършване на автобусен превоз на пътници за 2019 г., включени в Код 15100 – Нетни приходи от продажби от приходната част на Отчета за приходите и разходите за 2019 г.

Общ бюджет по процедурата: 40 000 000 лева

Срок за кандидатстване: от 10:00 часа на 10.12.2021 г. до 16:30 часа на 23.12.2021 г.