СХЕМА ЗА Предоставяне на безвъзмездни средства на туроператорите за възстановяване на средства от клиенти по нереализирани пътувания вследствие на covid-19

МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА

На предприятията, които извършват туроператорска дейност, се предоставят ЕДНОКРАТНО безвъзмездни средства в общ размер до 6 000 000 лв., които се използват единствено за възстановяване на дължимите суми на клиенти за неосъществени пътувания в периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. поради възникналата епидемия от COVID-19.

КОЙ може да кандидаства?

Допустими кандидати от туристическия сектор по мярката са:

 • Предприятия, които са регистрирани съгласно раздел I, глава седма от Закона за туризма, вписани в Националния туристичес-ки регистър.Предприятията, към датата на кандидатстване, следва да имат регистрация като Туроператори в НТР.
 • Предприятия, които имат сключена застраховка „Отговорност на туроператора“ съгласно чл.97 от Закона за туризма. Предприятията, към датата на кандидатстване, следва да имат валидна застраховка „Отговорност на туроператора“.
 • Предприятия, които имат задължения към клиенти за неосъществени пътувания през периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. вследствие на възникналата епидемия от COVID-19;
 • Предприятия, на които разликата на стойността на реализирания оборот през 2019 г. без ДДС минус сумарната стойност на реализирания оборот през 2020 г. без ДДС и всички получени държавни помощи през 2020 г. и 2021 г. е равна или по-голяма от 500 лв.
 • Предприятия, които към 31 декември 2019 г. са средни или големи предприятия и към 31 декември 2019 г. не са в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване – чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията);
 • Предприятия, които към 31 декември 2019 г. са микро или малки предприятия и към 31 декември 2019 г. са били в затруднено положение, но не са обект на процедура по колективна несъстоятелност съгласно националното право и не са получили помощ за оздравяване или помощ за преструктуриране.
 • Предприятия, които са регистрирани преди 1 януари 2019 г.
 • Предприятия, реализирали оборот над 500 лв. за 2018 г. без ДДС и над 500 лв. за 2019 г. без ДДС.

Недопустими кандидати по схемата са:

 • Предприятия, които имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към Държавата или Общината преди 1 януари 2020 г., установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, и задълженията им не са разсрочени, отсрочени или обезпечени.
 • Предприятия, които извършват дейност в селскостопанския сектор, секторите на рибарството и аквакултурите;
 • Предприятие, което е в производство по несъстоятелност и ликвидация, както и е обявено в несъстоятелност;
 • Предприятие, което не е изпълнило решение на Европейската комисия за възстановяване на неправомерна и несъвместима държавна помощ или неправилно използвана държавна помощ и помощта не е възстановена изцяло.

За КАКВО може да се кандидаства?

Туроператорът изплаща на клиентите дължимите суми за неосъществени пътувания в периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. поради COVID-19 в срок три месеца от датата на заповедта за предоставяне на помощта.

КОЛКО е помощта?

Средствата се разпределят на пропорционален принцип спрямо броя на одобрените заявления за подпомагане и реализирания оборот по допустимите КИД-2008 през 2019 г. без данък върху добавената стойност (ДДС), но не повече от 10 на сто от реализирания оборот през 2019 г. без ДДС, като индивидуален максимален размер за допустимите кандидати и не повече от размера на загубата, която е разликата на стойността на реализирания оборот през 2019 г. без ДДС минус сумарната стойност на реализирания оборот през 2020 г. без ДДС и всички получени държавни помощи през 2020 г. и 2021 г.

Максималният размер на държавната помощ по отношение на всеки един допуснат кандидат не може да надвишава най-ниската стойност от между следните стойности:

 • Стойността от пропорционално разпределяне на средствата до тяхното усвояване спрямо броя на одобрените заявления и реализирания оборот през 2019 г. без данък върху добавената стойност (ДДС) за всеки кандидат, и
 • Стойността на 10 на сто от реализирания оборот през 2019 г. без ДДС за всеки кандидат, и
 • Стойността на разликата, получена от реализирания оборот през 2019 г. без ДДС минус сумарната стойност на реализирания оборот през 2020 г. без ДДС и всички получени държавни помощи през 2020 г. и 2021 г., и
 • Стойността на задълженията към клиенти за неосъществени пътувания през периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. вследствие на възникналата епидемия от COVID-19, и
 • Стойността от 4 498 409 лв. (2 300 000 евро) на ниво група свързани предприятия, като всички използвани стойности трябва да бъдат в брутно изражение (преди облагане с данъци или други такси).
 • Стойността, която е отразена от кандидата в заявлението за подпомагане/електронния формуляр.

Общ бюджет на процедурата: 6 000 000 лв.

Максимален интензитет на помощта: 100%

СРОК за кандидастване: от 04.02.2022 г. до 11.02.2022 г.