ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА НА ЛИЦА, ИЗВЪРШВАЩИ ТУРОПЕРАТОРСКА И ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ, ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ЗАГУБИ В РЕЗУЛТАТ НА ЕПИДЕМИЧНИЯ ВЗРИВ ОТ COVID-19

МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА

Целта на мярката е безвъзмездните средства се предоставят еднократно за компенсиране на загуби на туроператорите и туристическите агенти за периода от 01.03.2020 г. до 31.12.2020 г.

КОЙ може да кандидаства?

  • Туроператори и/или туристически агенти, които са регистрирани съгласно Раздел I, Глава седма от Закона за туризма и вписани в Националния туристически регистър;
  • Туроператори, които имат сключена застраховка „Отговорност на туроператора“ съгласно чл. 97 от Закона за туризма, валидна към датата на подаване на заявлението.
  • Туроператори и туристически агенти, които към 31 декември 2019 г. не са в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване – чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 г.).

За КАКВО може да се кандидаства?

Средствата могат да се използват приоритетно за компенсиране на разходи, произтичащи от отказали се от ваучери клиенти,  които не са  възстановени от доставчиците на услуги към датата на получаване на държавната помощ, както и за покриване на извършените през периода разходи за основната дейност на съответния туроператор или туристически агент.

КОЛКО е помощта?

Максималният размер на държавната помощ по настоящата схема е 4% от оборота на туроператорите и туристическите агенти без ДДС през 2019 г., оповестен във финансовия отчет съгласно Закона за счетоводството, като същият не може да надхвърля 800 000 EUR на предприятие, съгласно общия размер на помощта по раздел 3.1, т. 22  от Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19.

Лимитът съгласно раздел 3.1 от Временната рамка се изчислява на ниво група свързани предприятия. Свързаността се определя съобразно Анекс 1 от Регламент (ЕС)№ 651/2014.

ВАЖНО: Министерството на туризма ще извърши служебни проверки на декларирания оборот като може да изисква разяснения и документи по отношение на декларирания от кандидата размер на оборота от Годишната данъчна декларация за 2019 г.

Общ бюджет на процедурата: 51 000 000 лв.

Максимален интензитет на помощта: 100%

СРОК за кандидастване: 14 дни от датата на отваряне  на  процедурата. Подаването на заявленията ще се извършва по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и придружителните документи чрез Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ), чрез модула „Е-кандидатстване“

Очакван прием: Февруари 2021 г.