Подкрепа за туристически бизнес

МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА

Целта на мярката е подкрепа на предприятията от туристическия сектор, упражняващи дейност в един от допустимите кодове на ниво детайлност клас по Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008) на Националния статистически институт, за компенсиране на загуби, възникнали пряко и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки.

КОЙ може да кандидаства?

Предприятия от туристическия сектор, които осъществяват дейност (основна и/или допълнителна) в един от допустимите кодове

 • „Хотелиерство“ – КОД: 55.10, 55.20, 55.30, 55.90;
 • „Ресторантьорство“ – КОД: 56.10, 56.21, 56.29, 56.30;
 • „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“ – КОД: 79.11, 79.12, 79.90;
 • „Организиране на конгреси и търговски изложения“ – КОД: 82.30;
 • „Други дейности по хуманно здравеопазване“ – КОД: 86.90;
 • „Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих“ – 93.19, 93.21, 93.29;
 • „Поддържане на добро физическо състояние“ – КОД: 96.04;
 • Осъществяваната дейност (основна и/или допълнителна) в един от допустимите кодове по т. 2 от настоящите Указания да е през 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
 • Предприятия, които имат регистрация за осъществяване на съответната дейност (основна и/или допълнителна), когато за същата се изисква такава с нормативен акт, и попада в един от допустимитш кодове.
 • Предприятия, на които разликата на стойността на реализирания оборот през 2019 г. без ДДС минус сумарната стойност на реализирания оборот през 2020 г. без ДДС и всички получени държавни помощи през 2020 г. и 2021 г. е равна или по-голяма от 500 лв.
 • Предприятия, които към 31 декември 2019 г. са средни или големи предприятия и към 31 декември 2019 г. не са в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване – чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията);
 • Предприятия, които към 31 декември 2019 г. са микро или малки предприятия и към 31 декември 2019 г. са били в затруднено положение, но не са обект на процедура по колективна несъстоятелност съгласно националното право и не са получили помощ за оздравяване или помощ за преструктуриране.
 • Предприятия, които са регистрирани преди 01.01.2019 г.;
 • Предприятия, реализирали оборот над 500 лв. за 2018 г. без ДДС и над 500 лв. за 2019 г. без ДДС.

КОЙ НЕ може да кандидаства?

 • Предприятия, които имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към Държавата или Общината преди 1 януари 2020 г., установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, и задълженията им не са разсрочени, отсрочени или обезпечени.
 • Предприятия, които извършват дейност в селскостопанския сектор, секторите на рибарството и аквакултурите;
 • Предприятие, което е в производство по несъстоятелност и ликвидация, както и е обявено в несъстоятелност;
 • Предприятие, което не е изпълнило решение на Европейската комисия за възстановяване на неправомерна и несъвместима държавна помощ или неправилно използвана държавна помощ и помощта не е възстановена изцяло.

За КАКВО може да се кандидаства?

По схемата може да се кандидатства за дейности, необходими на предприятието за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, вследствие епидемичния взрив от COVID-19. Тези дейности следва да бъдат за осъществяване на разходи за предприятието, необходими за изпълнение на функциите му в допустимите по схемата кодове на икономическа дейност.

За КАКВИ РАЗХОДИ може да се кандидаства?

 • Разплащания с получени по настоящата схема финансови средства следва да се извършват след датата на издаване на заповедта за финансиране.
 • По схемата ще се считат за допустими разходите за плащания по всички възникнали задължения на предприятието в периода от 01.03.2020 г. до 6 месеца от датата на заповедта за предоставяне на помощта. Разходи, извършени преди датата на получаване на помощта ще се считат за допустими ако същите не са били предварително и изцяло платени от предприятието, като само неразплатената част, ще се счита за допустим разход.
 • Недопустими разходи са всички извършени разходи за дейности, попадащи в недопустимите кодове по настоящата схема, както и тези разходи за които не може да бъде извършена обективна проверка, каква точно е стойността по допустимите и по недопустимите кодове по настоящата схема.

Максимален интензитет на помощта: Максималният размер на държавната помощ по отношение на всеки един допуснат кандидат не може да надвишава най-ниската стойност от между следните стойности:

 • Стойността от пропорционално разпределяне на средствата до тяхното усвояване спрямо броя на одобрените заявления и реализирания оборот по допустимите КИД-2008 през 2019 г. без данък върху добавената стойност (ДДС) за всеки кандидат, и
 • Стойността на 20 на сто от реализирания оборот през 2019 г. без ДДС за всеки кандидат, и
 • Стойността на разликата, получена от реализирания оборот през 2019 г. без ДДС минус сумарната стойност на реализирания оборот през 2020 г. без ДДС и всички получени държавни помощи през 2020 г. и 2021 г.
 • Стойността от 4 498 409 лв. (2 300 000 евро) на ниво група свързани предприятия, като всички използвани стойности трябва да бъдат в брутно изражение (преди облагане с данъци или други такси).
 • Стойността, която е отразена от кандидата в заявлението за подпомагане/електронния формуляр.

Отчитане на помощта:

Срокът за отчитане по настоящата схема е до 6 (шест) месеца от датата на заповедта за предоставяне на помощта предприятията.

СРОК за кандидастване: от 10:00 часа на 28.01.2022 г. до 16:30 часа на 04.02.2022 г.

Общ бюджет на процедурата: 30 000 000 лв.