Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II – фаза 3

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

Цел

Осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия.

Бюджет

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.101 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“, е 55 000 000 лева. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по схемата може да бъде увеличен.

Кой може да кандидатства?

Допустимите кандидати трябва да отговарят на следните изисквания:

1) Допустими са само кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите или юридически лица, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, извършвали съответната икономическа дейност. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в схемата за набиране на заявления поради липсата на самостоятелна правосубектност.

2) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са регистрирани не по-късно от 01.10.2020 г.

3) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия, Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36) и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014.

4) Кандидатите трябва да са преустановили/ограничили дейността си в резултат на Заповеди с № № РД-01-173/18.03.2021 г., РД-01-197/31.03.2021 г. РД-01-220/ 08.04.2021 г. РД-01-240/16.04.2021 г. и РД-01-265/23.04.2021 г. на министъра на здравеопазването, и да развиват основна или допълнителна икономическа дейност (съгласно данни за последната отчетена финансова година след 2019 година включително).

ВАЖНО: Допустими по настоящата процедура са единствено кандидати, чиято дейност е  преустановена/ограничена  вследствие на една или повече от ЗМЗ (заповеди на здравния министър с № № РД-01-173/18.03.2021 г., РД-01-197/31.03.2021 г., РД-01-220/08.04.2021 г. РД-01-240/16.04.2021 г. и РД-01-265/23.04.2021 г.) за периода от 22.03.2021 г. до 30.04.2021 г. включително.

Кодовете на допустимите за подпомагане основна/допълнителна икономическа дейност, съгласно КИД-2008 на НСИ в настоящите условия са изчерпателно изброени. Необходимо е едновременно да са налице пряко преустановяване в резултат на издаване на заповедите на министъра на здравеопазването (невъзможност за извършване или затрудняване с такъв интензитет, изключващ до степен на невъзможност) на съответната дейност или част от нея, и същата да е посочена в допустимите кодове съгласно настоящите условия, както следва:

– 85 „Образование“ с изключение на 85.60 „Спомагателни дейности в областта на образованието;

– 88.91 „Дневни грижи за малки деца“;

– 82.3 „Организиране на конгреси и търговски изложения“;

– 90 „Артистична и творческа дейност“;

– 91.02 „Дейност на музеи“;

– 91.03 „Опазване и стопанисване на културно-исторически паметници и места“;

– 59.13 – Разпространение на филми и телевизионни предавания;

– 59.14 „Прожектиране на филми“;

– 93 „Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих“;

– 56 „Ресторантьорство“;

– 96.04 „Поддържане на добро физическо състояние“ (отнася се само за дейности на сауни, турски и парни бани, извършвани в балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове, не се отнася за самостоятелни кабинети, предлагащи например масажи, солариум или други подобни услуги, които не са част от посочените центрове);

– 86.90 „Други дейности по хуманно здравеопазване“ (отнася се само за дейности в областта на балнео- и хидротерапията, извършвани в балнеолечебни (медикъл СПА) центрове и таласотерапевтични центрове);

– 68.10 „Покупка и продажба на собствени недвижими имоти“ (отнася се само за дейности свързани с покупко-продажба, отдаване под наем и управление на недвижими имоти, извършвани в обекти в търговските центрове (представляващи една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговските центрове тип МОЛ);

– 68.2 „Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти“ (отнася се само за дейности свързани с покупко-продажба, отдаване под наем и управление на недвижими имоти, представляващи търговски центрове (eдна или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговски центрове тип МОЛ или обекти в тях);

– 68.32 „Управление на недвижими имоти“ (отнася се само за дейности по управление на недвижими имоти, представляващи търговски центрове (eдна или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговски центрове тип МОЛ или обекти в тях);

– 49.39 „Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде“ (отнася се само за туристически услуги на случайния пътнически транспорт и специализиран превоз на деца и ученици до и от детски градини и училища).

– 79 „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“;

– 74.20 „Дейности в областта на фотографията“ (отнася се само за дейностите, извършвани в обекти в търговските центрове (представляващи една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговските центрове тип МОЛ);

– 45.20 „Техническо обслужване и ремонт на автомобили“ (отнася се само за дейностите, извършвани в обекти в търговските центрове (представляващи една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговските центрове тип МОЛ);

– 96.02 „Фризьорски и козметични услуги“ (отнася се само за дейностите, извършвани в обекти в търговските центрове (представляващи една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговските центрове тип МОЛ);

– 47 „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“, отнася се за:

– магазините с нетна търговска площ над 300 кв. м. предлагащи нехранителни стоки;

– обектите в търговски центрове (представляващи една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговски центрове тип МОЛ, с изключение на:

 • 47.11 „Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“;
 • 47.2 „Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“;
 • 47.73 „Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки“;
 • 47.74 „Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки“;
 • 47.75 „Търговия на дребно с парфюмерийни и козметични стоки и тоалетни принадлежности“ (отнася се само за дейности на дрогерии);
 • 47.76 „Търговия на дребно с цветя, растения, семена, торове, домашни любимци и храни за тях“ (отнася се само за дейности на зоомагазини);
 • 47.78 „Търговия на дребно с други нехранителни стоки, некласифицирана другаде“ (отнася се само за дейности на оптики);
 • 47.91 „Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет;

ВАЖНО: Относно код 82.3 „Организиране на конгреси и търговски изложения“ и КИД 85 „Образование“ – на подпомагане подлежат тези образователни и подобни на тях дейности за обмен на съвкупност от знания, умения, информация и дейностите, попадащи в КИД 82.3, при които присъственото провеждане не е действително заменено по разпореждане или по преценка на предприятието от провеждане чрез електронни средства.

ВАЖНО: Относно код 47 „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“, относно магазините с нетна търговска площ над 300 кв. м., предлагащи нехранителни стоки, не е налице преустановяване, съответно не са допустими кандидати предприятия, които по своя преценка фактически са преустроили обекта, съответно са намалили, разделили и т.н. търговската площ, така че достъпът до обекта е останал възможен. Не е налице преустановяване и в случай, че предприятието по своя преценка в действителност е продължило да извършва продажби на място, т.нар. търговия тип кеш и кери, например на входа на магазина или на други точки на границите на търговския обект, въпреки че клиентите нямат достъп до вътрешността. Това не се отнася за търговията тип онлайн и други отдалечени поръчки, при които клиентът по предварителна заявка получава стоката на определена точка, дори когато тази точка е на границата на търговския обект.

Кои предприятия не могат да получат подкрепа по тази програма?

Предприятията, които няма да могат да се възползват от програмата са:

a) са обявени в несъстоятелност;

б) са в производство по несъстоятелност;

в) са в процедура по ликвидация;

г) са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

д) са преустановили дейността си;

е) се намират в подобно положение, произтичащо от сходна на горепосочените процедури, съгласно законодателството на държавата, в която са установени;

ж) са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;

з) са сключили споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;

и) е доказано, че са виновни за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на

случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

й) имат публични задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 (за данъци, акцизи, мита, задължителни осигурителни вноски и други вноски за бюджета) и т. 7 (по влезли в сила наказателни постановления) от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс преди 1 януари 2020 г., установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени.

к) са изпаднали в неизпълнение на разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ;

л) лицата, които представляват кандидата са правили опит да:

 1. i) повлияят на вземането на решение от страна на НАП, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или
 2. ii) получат информация, която може да им даде неоснователно предимство в схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

м) лицата, които представляват кандидата са осъждани с влязла в сила присъда за:

 1. i) престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
 2. ii) престъпление, аналогично на тези по горната хипотеза, в друга държава членка или трета страна;

н) за лицата, които представляват кандидата е налице конфликт на интереси във връзка с процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, който не може да бъде отстранен;

о) е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от Закона за обществени поръчки (ЗОП);

п) е установено, че:

 1. i) са представили документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
 2. ii) не са предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

Максимална стойност на предоставяната безвъзмездна финансова помощ на предприятие

Всяко предприятие може да кандидатства с един проект, който  включва всички негови засегнати от временните ограничителни мерки обекти, като максималната допустима стойност на подкрепата е 100 000 лв.

Конкретният размер на помощта за дадено предприятие, чиито обекти и дейности са засегнати от противоепидемичните мерки, ще зависи от кода на неговата основна/допълнителна икономическа дейност, съгласно Класификацията на икономическите дейности-2008 на НСИ.

Основна икономическа дейност – дейността, която формира най-голям дял на приходите от продажби/услуги и т.н., в зависимост от вида на дейностите на предприятието.

Допълнителна икономическа дейност – всяка друга дейност на предприятието/обекта, чиято крайна продукция на стоки и услуги е подходяща за доставка и реализация на пазара. Добавената стойност на допълнителната дейност трябва да бъде по-малка от тази на основната дейност.

Безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по схемата, следва да бъде в максимален размер на:

 1. 20% от оборота без ДДС, реализиран от преустановените съгласно Заповеди с №№ РД-01-173/18.03.2021 г., РД-01-197/31.03.2021 г. РД-01-220/08.04.2021 г., РД-01-240/16.04.2021 г. и РД-01-265/23.04.2021 г. обекти/дейности за този календарен период в рамките на периода от 22 март 2019 г. до 30 април 2019 г. вкл., който съответства на конкретния период на преустановяване на дейността в рамките на периода 22 март – 30 април 2021 г. включително. За предприятия, които след 01.01.2020 г. са започнали или възобновили дейност, преустановена с посочените заповеди, се взема предвид оборотът от преустановените дейности/обекти за месец октомври 2020 г., за всеки от месеците до отпадане на съответното основание за преустановяване на дейността, като за непълен месец безвъзмездните средства се предоставят пропорционално на дните от месеца. Така определеният максимален размер на помощта се отнася за предприятия с код на основна/допълнителна икономическа дейност, съгласно КИД-2008 на НСИ, както следва:

– 85 „Образование“ с изключение на 85.60 „Спомагателни дейности в областта на образованието;

– 88.91 „Дневни грижи за малки деца“;

– 82.3 „Организиране на конгреси и търговски изложения“;

– 90 „Артистична и творческа дейност“;

– 91.02 „Дейност на музеи“;

– 91.03 „Опазване и стопанисване на културно-исторически паметници и места“;

– 59.13 – Разпространение на филми и телевизионни предавания;

– 59.14 „Прожектиране на филми“;

– 93 „Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих“;

– 56 „Ресторантьорство“;

– 96.04 „Поддържане на добро физическо състояние“ (отнася се само за дейности, извършвани в балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове, не се отнася за самостоятелни кабинети, предлагащи например масажи, солариум или други подобни услуги, които не са част от посочените центрове);

– 86.90 „Други дейности по хуманно здравеопазване“ (отнася се само за дейности в областта на балнео- и хидротерапията, извършвани в балнеолечебни (медикъл СПА) центрове и таласотерапевтични центрове);

– 68.10 „Покупка и продажба на собствени недвижими имоти“ (отнася се само за дейности свързани с покупко-продажба на недвижими имоти, извършвани в обекти в търговските центрове (представляващи една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговските центрове тип МОЛ);

– 68.2 „Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти“ (отнася се само за дейности свързани с отдаване под наем и експлоатация на недвижими имоти, представляващи търговски центрове (eдна или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговски центрове тип МОЛ или обекти в тях);

– 68.32 „Управление на недвижими имоти“ (отнася се само за дейности по управление на недвижими имоти, представляващи търговски центрове (eдна или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговски центрове тип МОЛ или обекти в тях);

– 49.39 „Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде“ (отнася се само за туристически услуги на случайния пътнически транспорт и специализиран превоз на деца и ученици до и от детски градини и училища).

 

 1. 10% от оборота без ДДС, реализиран от преустановените съгласно ЗМЗ дейности/обекти за този календарен период в рамките на периода от 22 март 2019 г. до 30 април 2019 г. вкл., който съответства на конкретния период на преустановяване на дейността в рамките на периода 22 март – 30 април 2021 г. включително. За предприятия, които след 01.01.2020 г. са започнали или възобновили дейност, преустановена с посочените заповеди, се взема предвид оборотът от преустановените дейности/обекти за месец октомври 2020 г., за всеки от месеците до отпадане на съответното основание за преустановяване на дейността, като за непълен месец безвъзмездните средства се предоставят пропорционално на дните от месеца). Така определеният максимален размер на помощта се отнася за предприятия с код на основна/допълнителна икономическа дейност, съгласно КИД-2008 на НСИ, както следва:

– 79 „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“;

– 74.20 „Дейности в областта на фотографията“ (отнася се само за дейностите, извършвани в обекти в търговските центрове (представляващи една или повече сгради, в които са

разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговските центрове тип МОЛ);

– 45.20 „Техническо обслужване и ремонт на автомобили“ (отнася се само за дейностите, извършвани в обекти в търговските центрове (представляващи една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговските центрове тип МОЛ);

– 96.02 „Фризьорски и козметични услуги“ (отнася се само за дейностите, извършвани в обекти в търговските центрове (представляващи една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговските центрове тип МОЛ);

– 47 „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“, отнася се за:

– магазините с нетна търговска площ над 300 кв. м. предлагащи нехранителни стоки;

– обектите в търговски центрове (представляващи една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговски центрове тип МОЛ, с изключение на:

 • 47.11 „Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“;
 • 47.2 „Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“;
 • 47.73 „Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки“;
 • 47.74 „Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки“;
 • 47.75 „Търговия на дребно с парфюмерийни и козметични стоки и тоалетни принадлежности“ (отнася се само за дейности на дрогерии);
 • 47.76 „Търговия на дребно с цветя, растения, семена, торове, домашни любимци и храни за тях“ (отнася се само за дейности на зоомагазини);
 • 47.78 „Търговия на дребно с други нехранителни стоки, некласифицирана другаде“ (отнася се само за дейности на оптики);
 • 47.91 „Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет.

ВАЖНО: Подпомагането е допустимо само за оборота, пряко относим към преустановената част от дейността, тъй като същото има за определящ критерий действително реализирания оборот за определен период от време.

ВАЖНО: Когато е засегнато предприятие, преустановило дейности/обекти, попадащи и в т. 1 и в т. 2, при определяне на максималния размер на помощта се взема предвид оборотът, съответстващ на всяка от преустановените дейности за съответния период на преустановяване на дейността.

Съфинансиране от страна на предприятията не е необходимо.

Интензитетът на подкрепата ще е 100%

Продължителност на проектите

Продължителността на изпълнение на проект за подкрепа е три месеца, считано от датата на предоставяне на безвъзмездната финансова помощ.

Краен срок за кандидатстване: 16:30 ч. на 22.06.2021 г.