Държавна помощ за туроператори, които използват въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до Република България с цел туризъм

МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА

Мярката представлява схема за предоставяне на държавна помощ за подпомагане на туроператори, които предоставят туристически пакети на потребители с краен пункт на пристигане територията на Република България с цел смекчаване на социално-икономическите последици за туристическия сектор от пандемията COVID-19 и осигуряване на възможност на предприятията доставчици на туристически услуги в Република България да се възстановят  от кризата и стабилизират ликвидността си.

КОЙ може да кандидаства?

Допустими кандидати (бенефициенти) за помощта са туроператори, които в туристическите пакети, продавани на туристите, са използвали услугата на  въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз за изпълнение на чартърни и редовни полети с капацитет не по-малко от 100 места до Република България. Потенциалните бенефициенти са предприятия с основна икономическа дейност попадаща в обхвата на „Туроператорска дейност“:

 • КОД 7912 – съгласно Международната стандартна отраслова класификация на ООН – ISIC, Rev.4, или
 • КОД 79,12 – съгласно Статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност – NACE, Rev.2, или
 • КОД 79,12 – съгласно Класификатора на икономическите дейности в Република България – КИД-2008.

Бенефициенти на мярката са предприятия от всякакъв размер, регистрирани като туроператори.

Недопустимите кандидати по мярката са, както следва:

 • Предприятия, които работят в секторите на земеделието, рибарството и аквакултурите;
 • Предприятия, които са обект на производство по несъстоятелност или ликвидация, или които са обявени в несъстоятелност;
 • Предприятия, които са получили помощ, която е обявена за незаконосъобразна и несъвместима с общия пазар и които не са възстановили помощта, обявена за незаконосъобразна и несъвместима с общия пазар.

КОЛКО е помощта?

Туроператори, които използват въздушни превозвачи с оперативен лиценз за изпълнение на чартърни и редовни полети до Република България с цел туризъм могат да получат помощ в размер на 35 (тридесет и пет) евро за всяка седалка от максималния пътнически капацитет на самолета за всеки полет. Помощта се отпуска за всяка седалка, заета от лице, ползващо туристическа услуга в страната ни, само за полети с капацитет от не по-малко от 100 места.

Максималният размер по настоящата схема не може да надхвърля 4 498 409 лева (2 300 000 евро) на предприятие-кандидат под формата на преки безвъзмездни средства, като всички използвани стойности трябва да бъдат в брутно изражение. Лимитът се изчислява на ниво група свързани предприятия:

 • размерът на подкрепата от 35 евро за турист, пристигнал в Република България в периода 01.06.2021 г. до 14.05.2022 г. е в брутно изражение, т.e. преди приспадането на данъци или други такси;
 • помощта следва да е предоставена за полети, изпълнени не по-късно от 14.05.2022 г.

Прогнозният бюджет за мярката е до 25 000 000 лв. (двадесет и пет милиона лева).

За КАКВО може да се кандидаства?

Средствата се предоставят за оперативен капитал на туроператорите, които формират туристически пакети, за да бъдат използвани за субсидиране на цената на реализирания туристически продукт на територията на Република България. Предоставената помощ на туроператорите покрива всички или част от разходите, които са компонент на общата цена на туристическия пакет за самолетен транспорт.

ВАЖНО: По процедурата кандидатите могат да заявяват подкрепа само за основната си икономическа дейност. Кодът на основна икономическа дейност ще се проверява въз основа на данни за 2019 г.

За всеки полет, включен в заявлението за подпомагане се прилагат:

 • Копие на договор с въздушен превозвач. В случай на няколко полета на един същ превозвач, договорът се прилага веднъж;
 • Валиден оперативен лиценз за предоставяне на въздухоплавателни услуги. В случай на няколко полета на един същ превозвач, лицензът се прилага веднъж;
 • Копия на договори за туристически пакети и/или ваучери за туристически пакет или списък в ексел на тези документи с минимална информация в отделни колони за брой лица, дати, имена, дестинации, настаняване, въздушен превозвач и др.;
 • Копие от регистъра на настанените туристи, воден от хотелиера, съгласно чл. 116, ал. 1 от Закона за туризма. Документът може да намерите ТУК;
 • Списък с имената на пътниците за конкретния полет до Република България, издаден от авиопревозвача за конкретния полет.

ВАЖНО: Заявлението и документите към него се подават след извършен полет до Република България в периода 01.06.2021 г. до 14.05.2022 г.

Краен срок за подаване на заявленията: 16:30 часа на 31.05.2022 г.