Резервирайте място сега!

ФОРМА ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Как да кандидатстваме по Подкрепа на МСП за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

    Лични данни

    Фирмени данни

    Декларация на съгласие

    Информираме Ви, че имате право по всяко време да изисквате актуализация на личните Ви данни, информация относно ползването на личните Ви данни, както и да оттегляте съгласието, предоставено с настоящия формуляр, и да изисквате изтриване на личните Ви данни, като може да упражните тези и всички останали права по глава 3 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 г., чрез подаване на Молба до Длъжностното лице по защита на данни.